ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ

ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ

ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ
  • ਬਿਆਨਭੇਦ ਵਾਲੀ ਔਰਤ
  • ਬਿਚਜੇਡ
  • ਸਿਪਾਹੀਸ਼ਾਂਤਮਈ
  • ਸੰਤਰਾਸੰਤਰਾ ਫਲ
  • ਚੌਮੋਤੀ ਵਾਂਗ
  • Cucਕ੍ਰਾਈਸੈਂਥੇਮਮ
  • ਲਟਕਚੰਦ
  • ਹਾਨਹਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ
  • ਇਹਇੱਛੁਕ
  • ਫੁੱਲਫੁੱਲ ਵਾਂਗ

ਕੈਲੋੋਰੀਆ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ